Вы здесь

Общи условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “ЕЛАЗ” ЕООД (наричан по-долу Продавач /Търговец) от една страна и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ (наричани по – долу Потрeбители/ Клиенти) на уебсайта https://www.elazbg.com. Общите условия регламентират реда, по който Търговецът предоставя стоки и услуги на Ползвателите.

С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез електронни средства за комуникация като телефон, електронна поща и др.

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Наименование: ЕЛАЗ ЕООД, ЕИК 102910029

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл.34, вх.8, ап.10
Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ 30.

Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл.34, вх.8, ап.10, тел.: +35956 843084, електронна поща: elazeood [at] abv.bg

Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.

Надзорни органи :
- Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld [at] cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
- Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
- Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл: cpcadmin [at] cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG102910029.

 

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Основната информация и характеристики на стоките, предлагани от Търговеца чрез уебсайтa https://www.elazbg.com са описани възможно най-подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на elazbg.com  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца. Счита се, че е сключен договор за доставка на стоки и/или услуги едва с получаване на потвърждение на поръчката по e-mail, телефон или по друг подходящ начин.

Търговецът си запазва правото по всяко време да променя информацията публикувана в уебсайта, в това число общите условия и информацията, която се отнася до стоки, техните цени и характеристики, без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. Сключени договори се изпълняват в съответствие с условията, действащи в момента на сключването им. Поради организационни и технологични причини е възможно забавяне в актуализацията на някои цени в https://www.elazbg.com

Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите или техните опаковки.
При допуснати технически грешки в публикуването на сайта https://www.elazbg.com, Търговецът си запазва правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.

Търговецът не носи отговорност при невярно посочена от производителя информация за характеристиките на предлагани стоки и услуги или за производствени дефекти.

Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. За да проверите със сигурност за наличността на даден продукт, свържете се с нас на посочените координати за връзка в страницата.

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени са с включен ДДС, посочени са в български лева (BGN) и се отнасят за съответното количество стоки (брой, комплект, метър и т.)

Обявените цени са франко склада на Търговеца и не включват транспорт, разтоварване, пренасяне, куриерски услуги и монтаж извън склада.

Плащанията се извършват в съответствие с обявените цени и договорените условия по един от избраените начини:

Заплащане в брой на касата във физическия магазин на Търговеца;

Заплащане на наложен платеж на куриер. Когато доставката се извършва от куриер, до желан от Клиента адрес или офис на този куриер, Клиента заплаща сумата на заявените стоки (наложеният платеж) + сумата за куриерската услуга, според ценовата листа на съответния куриер.

Банков превод. При потвърждаване на заявката Търговецът издава проформа фактура, в която е посоченча актуална банкова сметка. Всички банкови такси, които банките начисляват за превода са за сметка на клиента. След като банковият превод постъпи в сметката на Търговеца, той изпраща заявената стока, придружена от оригинална фактура по куриер. Тъй като с банковия превод се заплаща само стойността на стоката, таксата за куриерската услуга се заплаща от клиента на място при получаване на стоката.

Според избраният начин на плащане, Търговецът има право да иска авансово плащане на заявеното количество стоки и услуги до пълния размер на продажната цена.

Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което Клиента получава съответния документ.

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГИТЕ

Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Търговеца чрез Интернет страницата са следните:

Търговецът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Търговецът предоставя информация за себе си, предлаганите от него стоки и услуги, контакти и други.

Търговецът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата: чрез натискане на функционален бутон „Изпратете запитване за продукта“, намиращ се на страницата на всеки конкретен продукт или чрез попълване на формата в раздел „Контакти“. Ползвателят следва да попълни посочените от Търговеца полета и да избере бутон Изпрати или Изпрати съобщение. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че изпращането на запитване по имейл не води автоматично до сключване на договор между тях и Търговеца, т.е. това не създава задължение за Търговеца за предоставяне на определена услуга и не поставя Търговеца и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Търговецът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

Тъговецът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .

Търговецът предоставя възможност за смяна езика на съдържанието в уеб сайта, чрез избор на функционални бутони / иконки обозначаващите съответните езици в горната част на Интернет страницата.Търговецът не гарантира възможността за превод на всяко едно съдържание в Интернет страницата.

Търговецът предоставя възможност за генериране на електронни заявки на стоки чрез функционални форми за заявки в страницата към всеки отделен продукт: „Направи заявка за продукт“.

 

V. ЗАЯВКА

Регистрация и създаване на личен профил в сайта www.elazbg.com не е необходима.

За да Заяви (Поръча) предоставяните от Търговеца стоки и услуги необходимо е Ползвателят да попълни съответната електронна форма, достъпна на страниците на https://www.elazbg.com и да изрази съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за сигурност.

Чрез поставяне на отметки в полетата „Приемам Политиката за сигурност“, „Приемам Общите условия“ и след натискане на виртуалния бутон „Изпрати“ Ползвателят извършва електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката за сигурност, приема ги и се задължава да ги спазва.

За да е налице валидна Заявка (Поръчка) е необходимо клиента да посочи: телефон, адрес за доставка (или офис на куриер), име и e-mail адрес. Достоверността на тези данни ще бъде проверена и ще се използва само за комуникация с Вас и само във връзка с направената заявка.

 

VI. ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОС И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Предоставянето на личните данни и адреси от Потребителя е доброволно.

ЕЛАЗ ЕООД се задължава да защитава предоставените от потребителите лични данни. Гарантира, че ще бъдат използвани само с цел изпълнение на конкретна заявка, отговор на запитване или изготвяне на поискана оферта.

Получената от Потребителя информация е конфиденциална и няма да бъде предоставяна на трети лица (изключение тук са само необходимите данни, предоставени само на куриерската фирма, която ще достави поръчката).

Достъп до предоставената от Потребител лична информация може да получи само оторизиран държавен орган в определени от закона случаи и при изрично искане за това.

 

VII. ДОСТАВКА

Доставката се извършва за сметка и на риск на клиента, доколкото писмено не е уговорено друго.

Цената на доставката зависи от: населеното място, до което ще се изпраща стоката, избраният тип куриерска услуга и от външните характеристики на стоката (тежест, обем, дължина).

Срокът за доставка на потвърдена стока до посочен от Клиента адрес е от 24 часа до 7 дни след потвърждение на поръчката при условие, че стоката е налична. Срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

При всички случаи на забавяне на доставката, Търговецът ще уведомява Клиента по подходящ начин.

Преди изпращане всяка стока се преглежда щателно от служители на ЕЛАЗ ЕООД за евентуални фабрични или транспортни дефекти (повреди в целостта и търговският вид на стоката). По този начин се гарантира, че всяка стока, изпратена до потребителите е без повреди и деформации, което се удостоверява от куриера, приел пратката.

Стоките се изпращат задължително застраховани и с отбелязана опция за преглед в товарителницата.

При получаване на стоката, Клиентът или упълномощено от него лице следва да прегледа внимателно Стоките за евентуални външни видими дефекти в присъствието на куриера. При установяване на щети или липси при доставка, Клиентът трябва да опише в протокол, в присъствието на куриера, констатираните дефекти и незабавно да уведоми  https://www.elazbg.com на тел: +359 899846669. 

При липса на забележки при получаване на пратката, отразени в такъв констативен протокол, всички претенции за загуба, видими щети или механична повреда губят валидност и клиента няма основание за подаване на рекламация.

 

VIII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

На основание чл.55, ал.1 от ЗЗП купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14 (четиринайсет) дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да върне поръчаната от сайта стока задължително при следните условия:

Продуктите могат да бъдат върнати само в случай, че те не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са получени при доставката.

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на клиента (в случай на замяна на стока, клиента заплаща две куриерски такси - за транспорт в двете посоки).

За да упражни правото си на отказ от договора от разстояние, Потребителят може да попълни и подаде по електронен път стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора чрез изпращане на изявление в тази връзка на имейл адрес: elazeood [at] abv.bg

Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителя е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора.

Изявленията на потребителите за отказ от договора се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

 

IX. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ.

Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.

Клиентът е длъжен да прави разлика между Рекламация и Връщане на стока, тъй като правата му по двете точки съществено се различават.

Peĸлaмaции нa зaĸyпeни чpeз сайта www.elazbg.com cтoĸи ce извъpшвaт пo пpaвилaтa нa ЗЗΠ и cъoбpaзнo cpoĸoвeтe и ycлoвиятa нa тъpгoвcĸaтa им гapaнция.

Aдpec зa подаване на Peĸлaмaции: гр. Бургас, ул.“Янко Комитов“ №30, e-mail: elazeood [at] abv.bg

Tъй ĸaтo Търговецът не предлага услуга монтаж, ЕЛАЗ ЕООД пoeмa гapaнция caмo пpи дoĸaзaн пpoизвoдcтвeн дeфeĸт, a нe пpи нaнeceн в cлeдcтвиe нa нeпpaвилeн мoнтaж и/или инсталация.

При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към ЕЛАЗ ЕООД.

Клиентът следва да предяви рекламация за евентуални недостатъци на потребителска стока незабавно при приемане на стоката, респективно в първия възможен момент, в който подобни недостатъци са били установими, но не по-късно от 2(два) месеца от установяване на несъответствието й с договореното.

Ако възражение за недостатъци не бъде направено, стоката се счита за приета. В този случай гаранционни искове и/или искове за обезщетяване на вреди, както и право на обжалване поради грешка изрично се изключват.

При скрити недостатъци на стоката клиентът има право алтернативно:

- да иска замяна на стоките с качествени такива;

- да иска съответно намаление на цената.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

- стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

- значимостта на несъответствието;

- възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й.

 

X. ДРУГИ

Евентуалната недействителност на някоя от клаузите на тези Общи условия не води до недействителност на конкретен договор, сключен между страните.

Всички спорове, породени от сключен между страните договор, се решават по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия за ползване на уебсайта https://www.elazbg.com се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.